ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖަމާއަތްތެރިން ދަސްވެނިވެއްޖެ

ޖަނަވަރީ 2017 ގައި ފެށުނު ޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ ކޯސް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓުފިކެޓު ހަވާލުކޮއްފިއެވެ. އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒިޔާދުގެ ޚާއްޞަ އިރުޝާދުގެ ދަށު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ

ތަފުސީލް

ޤުރުއާން މުދައްރިސުކަމުގެ ޑިގުރީ ކޯސް ފެށުން

. ކީރިތިޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން 2017 ވަނައަހަރު މުޅިންއަލަށް މޯލްޑިވުސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ޤުރުއާން މުދައްރިސުކަމުގެ ޑިގުރީ ކޯހެއް ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ޤުރްއާން ކިޔަވާދޭ މުދައްރިސުން

ތަފުސީލް