ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖަމާއަތްތެރިން ދަސްވެނިވެއްޖެ

ޖަނަވަރީ 2017 ގައި ފެށުނު ޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ ކޯސް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓުފިކެޓު ހަވާލުކޮއްފިއެވެ. އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒިޔާދުގެ ޚާއްޞަ އިރުޝާދުގެ ދަށު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ

ތަފުސީލް