ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖަމާއަތްތެރިން ދަސްވެނިވެއްޖެ

ޖަނަވަރީ 2017 ގައި ފެށުނު ޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ ކޯސް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓުފިކެޓު ހަވާލުކޮއްފިއެވެ.

އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒިޔާދުގެ ޚާއްޞަ އިރުޝާދުގެ ދަށު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޕްރޮގުރާމް 2016 ވަނަ އަހަރު ފަށައިގެން މިހާތަނަށް 130 ޖަމާޢަތްތެރިން ވަނީ ތަމްރީނު ކުރެވިފައެވެ.