ޢަރަބި ބަހުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

މަރްކަޒުގެ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގުރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ޢަރަބިހަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށްގެންދާ އެކަޑެމިކު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރު  ޢަރަބި ބަހުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ފެށުނެވެ.