ސްކޫލް ކުދިންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތު 2017

ޢާންމުކޮށް އަންގާ އެންގުން

 

ސްކޫލު ކުދިންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017 ގެ ސެޝަންތައް  15 މާރިޗު 2017 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 20:15 ން ފެށިގެން އިސްލާމީ މަރްކަޒުގެ ހޯލުގައި ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

 

ތިރީގައި މިވަނީ މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ގަޑިތަކެވެ.

 

މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ގަޑިތައް:  

  • ފުރަތަމަ ދަންފަޅި: ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި، ހެނދުނު 8:00 ން 12:00 ށް (ހިތުން ކިޔަވާ ގޮފި ، އަދި ޙާފިޡުންގެ ގޮފި / ކިޔެވުން އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު – ގޮފީގެ ހުރިހާ ބައިވެރިން ކިޔަވާ ނިމެންދެން)
  • ދެވަނަ ދަންފަޅި: ހަވީރު 16:00 ން 18:00 ށް (ފޮތުން ކިޔަވާ ގޮފި)
  • ތިންވަނަ ދަންފަޅި: ރޭގަނޑު 20:00 ން 22:30 ށް (ފޮތުން ކިޔަވާ ގޮފި)
  • ހުކުރު ދުވަހު ކިޔެވުން އޮންނާނީ ހަވީރު، އަދި ރޭގަނޑު ދަންފަޅީގައެވެ.
  • ޙާފިޡުންގެ ގޮފީގެ ކިޔެވުން ފަށާނީ ހިތުން ކިޔަވާގޮފީގެ ކިޔެވުން ނިމުމުންނެވެ.

 

13 މާރިޗު   2017

ގުޅުންހުރި ލިންކުތައް

ސްކޫލް ކުދިންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017 ގެ ހިތުން ކިޔަވާ ގޮފީގެ ތަރުތީބު ލިސްޓު

 ސްކޫލް ކުދިންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017ގެ ޙާފިޡް ގޮފީގެ ތަރުތީބު ލިސްޓު

ސްކޫލު ކުދިންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017ގެ ފޮތުން ކިޔަވާގޮފީގެ ތަރުތީބު ލިސްޓު – 5ފޮތް

ސްކޫލު ކުދިންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017ގެ ފޮތުން ކިޔަވާގޮފީގެ ތަރުތީބު ލިސްޓު – 10ފޮތް

 ސްކޫލު ކުދިންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017ގެ ފޮތުން ކިޔަވާގޮފީގެ ތަރުތީބު ލިސްޓު – 15ފޮތް