ކޯސްތަކުގެ ތަފްސީލް

 

ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް1

ޝަރުޠު:

1- ފަށާތަޢުލީމު ނިންމާފައިވުން ( ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން )

2- ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިފައިވުން.

3- މަރުކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

މުއްދަތު: 8 ހަފްތާ

 

ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް 2

ޝަރުޠު:

1- ޤިރާއަތު ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް 1 ހަދާ ފާސްވެފައިވުން.

2- މަރުކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

މުއްދަތު: 1   ސެމިސްޓަރ

 

ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް 3

ޝަރުޠު:

1- ޤިރާއަތު ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް 2 ހަދާ ފާސްވެފައިވުން.

2- މަރުކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

މުއްދަތު: 1   އަހަރު  ( 2 ސެމިސްޓަރ )

 

ޤާރީ ކަމުގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޝަރުޠު:

1- ޤިރާއަތު ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް 3 ހަދާ ފާސްވެފައިވުން.

2- މަރުކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

މުއްދަތު: 2 ސެމިސްޓަރ

 

އިމާމުކަމުގެ ޑިގްރީ ކޯސް

ޝަރުޠު:

1- ގުޅެދާއިރައަކުން ލެވެލް 4 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވުން.

2- މަރުކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

3- ކޯހަށް އަހްލުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ހިންގާ ތައުހީލީ ( ފައުންޑޭޝަން ) ކޯހުން ފާސްވުން.

މުއްދަތު: 3   އަހަރު ( 6 ސެމިސްޓަރ )

 

ޤުރުޢާން މުދައްރިސްކަމުގެ ޑިގްރީ

ޝަރުޠު:

1 ހ. މަރުކަޒުން ހިންގާ ޤާރީކަމުގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ

ށ. މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން ތޮތޯރިޓީން ޤަބޫލްކުރާ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 4 ގެ ޤާރީކޯހެއް ފުރިހަމަކޮށް ސަނަދު ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.

2 މަރުކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

މުއްދަތު: 3  އަހަރު ( 6 ސެމިސްޓަރ )

 

ޢަރަބިބަހުގެ  ޑިޕްލޮމާ  ކޯސް

ޝަރުޠު:

1-  ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިފައިވުން.

2- ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.

3- މަރުކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

މުއްދަތު: 2   އަހަރު ( 4 ސެމިސްޓަރ )