ޕްރޮގުރާމް

މަރްކަޒުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތައް

ސެޓްފިކެޓު ކޯސް

ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓު 1

ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓު 2

ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓު 3

ޤާރީކަމުގެ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓު 

ޑިޕްލޮމާ ކޯސް

އިމާމުކަމުގެ ޑިޕްލޮމާ

ޢަރަބި ބަހުގެ ޑިޕްލޮމާ 

ޑިގްރީ ކޯސް

ޤުރްއާން މުދައްރިސްކަމުގެ ޑިގްރީ 

 

މުޖުތަމަޢާގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތައް

ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

އިމާމުން ތާޒާ ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ސްކޫލް ދަރިވަރުން ޚަތިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

ޤުރްއާން މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމާއި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތް

އިންޓަރ ސްކޫލް ޤުރްއާން މުބާރާތް

ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން

ޙާފިޡުން އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ޙިފްޡު ކުލާސްތައް ހިންގުން

ޙާފިޡުކަމުގެ އިމްތިޙާނުކުރުން

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އިޖާޒާ އާއި ސަނަދުގެ ކުލާސް ހިންގުން

ކީރިތި ޤުރްއާނާ ސުންނަތުގެ ދިރާސާ ކުރުން

މަރްކަޒުގެ ކޯސްތަކުގައި ކިޔަވާދޭ މުޤައްރަރު ފޮތްތައް އެކުލަވައި ޝާއިޢު ކުރުން

ކީރިތި ޤުރްއާނާ ސުންނަތާބެހޭ ޢިލްމީ ފޮތްތައް ލިޔުމާއި ޝާއިޢު ކުރުން