މަރުކަޒު

001

ކީރިތި ޤުރްއާނާ ބެހޭ މަރްކަޒު

“ކީރިތި ޤުރްއާނާ ބެހޭ މަރްކަޒު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތްރަސޫލާގެ ސުންނަތާ ބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމަށާއި،ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ދިނުމަށާއި، ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވަން ދަސްކޮށްދިނުމަށާއި، އިމާމުންނާއި ޤުރްއާން މުދައްރިސުން އުފެއްދުމަށާއި ، ދިވެހީންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ލޯބިޖެއްސުމަށާއި، ކުރުންތެރި ޤުރްއާނީ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށާއި ، ޒަމާނީ މުޖްތަމަޢަކަށް ބޭނުންވާ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ މަރުކަޒެކެވެ