ލަފާދޭ މަޖިލިސް

މަރްކަޒަށް ލަފާދޭ  މަޖިލީހަކީ މަރްކަޒުން ހިންގާނެ ކޯސްތަކާއި، ޕްރޮގްރާމުތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އުޞޫލުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މަރްކަޒު  ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި، މަރްކަޒު  އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ލަފާ ދިނުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓަރު  އެކުލަވައިލައްވާ މަޖިލީހެކެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

      ލަފާދޭ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެން ވަނީ ތިރީގައި ބުނެފައިވާ 5 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

(ހ) ވަޒީރު

(ށ)  މިނިސްޓްރީގެ މުސްތަޝާރު

(ނ) ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

(ރ) މިނިސްޓްރީގެ ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރސް ޑިވިޝަންގެ ވެރިޔާ

(ބ)  އިސްލާމިކް އެފެއާރސް ޑިވިޝަންގެ ވެރިޔާ

(ޅ) ޕަރމަނެންޓް ސެކްރެޓަރީ

(ކ) މަރްކަޒުގެ ރައީސް