ލަފާދޭ މަޖިލިސް

މަރްކަޒަށް ލަފާދޭ  މަޖިލީހަކީ މަރްކަޒުން ހިންގާނެ ކޯސްތަކާއި، ޕްރޮގްރާމުތައް ކަނޑައެޅުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މަރްކަޒު  ހިންގުމުގެ މައިގަނޑު އުޞޫލުތަކާއި، މަރްކަޒު  އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރާންޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ލަފާ ދިނުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓަރު  އެކުލަވައިލައްވާފައިވާ މަޖިލީހެކެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

ލަފާދޭ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެން ވަނީ ތިރީގައި އެވާ 5 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

1- ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު ، މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއަރޒް

2- ފަޟީލަތުއްޝައިޚް މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، އެޑްވައިޒަރ ޓު ދަ މިނިސްޓަރ، (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއަރޒް)

3-  އަލްފާޟިލް ޙަސަން ރަޝީދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް، (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއަރޒް)

4-  އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމު ރަޝީދު މޫސާ، ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒުގެ ރައީސް

5-  އަލްފާޟިލް މުޞްޢަބު ޢަބްދުﷲ ، ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ (މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކު އެފެއަރޒް)