ޤުރްއާން މުބާރާތް

ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތާބެހޭ

32 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އިޢުލާނު2017

32 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު

32 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން ލިސްޓު (PDF)

32 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ އެޕްލިކޭޝަން ލިސްޓު (xltx)

32ވަނަ ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު

ސްކޫލުކުދިންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތާބެހޭ

ސްކޫލް ކުދިންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017 ގެ ހިތުން ކިޔަވާ ގޮފީގެ ތަރުތީބު ލިސްޓު

ސްކޫލް ކުދިންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017ގެ ޙާފިޡް ގޮފީގެ ތަރުތީބު ލިސްޓު

ސްކޫލު ކުދިންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017ގެ ފޮތުން ކިޔަވާގޮފީގެ ތަރުތީބު ލިސްޓު – 5ފޮތް

ސްކޫލު ކުދިންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017ގެ ފޮތުން ކިޔަވާގޮފީގެ ތަރުތީބު ލިސްޓު – 10ފޮތް

ސްކޫލު ކުދިންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017ގެ ފޮތުން ކިޔަވާގޮފީގެ ތަރުތީބު ލިސްޓު – 15ފޮތް

ސްކޫލް ކުދިންގެ ޤުރްއާން މުބާރާތް 2017ގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ގަޑިތައް

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޤުރްއާން މުބާރާތާބެހޭ 

13ވަނަ އަލްޖީރިއާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިޢުލާނު