ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ބާރަށުގައި

ކީރިތި ގުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ހއ. ބާރަށުގައި ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މި މަރުކަޒާއި ބާރަށު ކައުންސިލާ ދެމެދު އިއްޔެ ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ މި މަރުކަޒުގެ ގޮފި ހިނގަމުންދާނީ

ތަފުސީލް

ޢަރަބި ބަހުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

މަރްކަޒުގެ ތަޢުލީމީ ޕްރޮގުރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ޢަރަބިހަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށްގެންދާ އެކަޑެމިކު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރު  ޢަރަބި ބަހުގެ ޑިޕްލޮމާ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ

ތަފުސީލް

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖަމާއަތްތެރިން ދަސްވެނިވެއްޖެ

ޖަނަވަރީ 2017 ގައި ފެށުނު ޖަމާއަތްތެރިކަމުގެ ކޯސް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓުފިކެޓު ހަވާލުކޮއްފިއެވެ. އިސްލާމިކު މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒިޔާދުގެ ޚާއްޞަ އިރުޝާދުގެ ދަށު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ

ތަފުސީލް

ޤުރުއާން މުދައްރިސުކަމުގެ ޑިގުރީ ކޯސް ފެށުން

. ކީރިތިޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން 2017 ވަނައަހަރު މުޅިންއަލަށް މޯލްޑިވުސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ޤުރުއާން މުދައްރިސުކަމުގެ ޑިގުރީ ކޯހެއް ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ޤުރްއާން ކިޔަވާދޭ މުދައްރިސުން

ތަފުސީލް