ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަދުވެގެން 2 ޖަމާޢަތްތެރިން ހަމަކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒިޔާދުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން މަރްކަޒުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި 2016

ތަފުސީލް