ސެޓްފިކެޓް ކޯސްތައް

ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް1

ޝަރުޠު:

1- ފަށާތަޢުލީމު ނިންމާފައިވުން ( ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން )

2- ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިފައިވުން.

3- މަރުކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

މުއްދަތު: 8 ހަފްތާ             ކޯސްފީ : ހިލޭ

މާއްދާތައް
1 القراءات عمليا
2 القرآن الكريم ( حفظا )
3 القراءات نظرى

ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް 2

ޝަރުޠު:

1- ޤިރާއަތު ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް 1 ހަދާ ފާސްވެފައިވުން.

2- މަރުކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

މުއްދަތު: 1   ސެމިސްޓަރ        ކޯސްފީ : ހިލޭ

 މާއްދާތައް
1 القراءات عمليا
2 القرآن الكريم ( حفظا )
3 القراءات نظرى
4 معانى بعض سور القرآن

 

ޤިރާއަތު ސެޓްފިކެޓް 3

ޝަރުޠު:

1- ޤިރާއަތު ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް 2 ހަދާ ފާސްވެފައިވުން.

2- މަރުކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

މުއްދަތު: 1   އަހަރު  ( 2 ސެމިސްޓަރ )          ކޯސްފީ : ހިލޭ

މާއްދާތައް
ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ
1 القراءات عمليا -1 1 القراءات عمليا -2
2 القرآن الكريم ( حفظا ) – 1 2 القرآن الكريم ( حفظا ) -2
3 القراءات نظرى – 1 3 القراءات نظرى -2
4 معانى بعض سور القرآن 4 الإعجاز العلمى للقرآن الكريم

 

ޤާރީ ކަމުގެ އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ޝަރުޠު:

1- ޤިރާއަތު ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް 2 ހަދާ ފާސްވެފައިވުން.

2- މަރުކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

މުއްދަތު: 1   އަހަރު  ( 2 ސެމިސްޓަރ )          ކޯސްފީ : ހިލޭ

މާއްދާތައް
ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ
1 القراءات عمليا -1 1 القراءات عمليا -2
2 القرآن الكريم ( حفظا ) – 1 2 القرآن الكريم ( حفظا ) -2
3 القراءات نظرى – 1 3 القراءات نظرى -2
4 معانى بعض سور القرآن 4 الإعجاز العلمى للقرآن الكريم

 

ނޯޓް: މިކޯސްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދު އޮނިގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކެކެވެ.

ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ކޯސްތައް