ޑިޕްލޮމާ ކޯސްތައް

ޢަރަބިބަހުގެ  ޑިޕްލޮމާ  ކޯސް

ޝަރުޠު:

1- ޤިރާއަތު ކޯސް ސެޓްފިކެޓް ލެވަލް 2 ހަދާ ފާސްވެފައިވުން.

2- ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ލެވެލް 3 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.

3- މަރުކަޒުން ދޭ ބަސްދީގަތުމުން ފާސްވުން.

މުއްދަތު: 2   އަހަރު ( 4 ސެމިސްޓަރ )           ކޯސްފީ : ހިލޭ

މާއްދާތައް
ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރ ދެވަނަ ސެމިސްޓަރ
1  النحو   ( 1) 1   النحو  (2)
2 النصوص والمصطلحات الإسلامية وتطبيقاتها (1) 2 النصوص والمصطلحات الإسلامية وتطبيقاتها (2)
3 التعبير والإنشاء  (1) 3 التعبير والإنشاء  (2)
4 الخط والإملاء  (1) 4  الخط والإملاء  (2)
ތިންވަނަ ސެމިސްޓަރ ހަތަރުވަނަ ސެމިސްޓަރ
1   النحو (3) 1  النحو  (4)
2 الصرف (1) 2 النصوص والمصطلحات الإسلامية وتطبيقاتها  (4)
3 النصوص والمصطلحات الإسلامية وتطبيقاتها (3) 3 التعبير والإنشاء  (4)
4 التعبير والإنشاء  (3) 4 الصرف (2)

 

ނޯޓް: މިކޯސްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދު އޮނިގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯސްތަކެކެވެ.

ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ކޯސްތައް