ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ބާރަށުގައި

ކީރިތި ގުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ހއ. ބާރަށުގައި ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މި މަރުކަޒާއި ބާރަށު ކައުންސިލާ ދެމެދު އިއްޔެ ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ މި މަރުކަޒުގެ ގޮފި ހިނގަމުންދާނީ

ތަފުސީލް