ޙާފިޡުކަމާބެހޭ އުޞޫލު

   މިއީ ، ޙާފިޡުކަމުގެ އިމްތިޙާނު ކުރުމާއި، ޙާފިޡުކަމުގެ ސަނަދު ދޫކުރުމާއި، ޙާފިޡުންނަށް ދައުލަތުން ދެއްވާ ޢިނާޔަތަށް ހުށައެޅުމާއި، ޙާފިޡުންގެ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަކީ ހަމައެކަނި ކީރިތި

ތަފުސީލް

ކީރިތި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ބާރަށުގައި

ކީރިތި ގުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ހއ. ބާރަށުގައި ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މި މަރުކަޒާއި ބާރަށު ކައުންސިލާ ދެމެދު އިއްޔެ ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ މި މަރުކަޒުގެ ގޮފި ހިނގަމުންދާނީ

ތަފުސީލް