ޤުރުއާން މުދައްރިސުކަމުގެ ޑިގުރީ ކޯސް ފެށުން

. ކީރިތިޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުން 2017 ވަނައަހަރު މުޅިންއަލަށް މޯލްޑިވުސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ގަބޫލުކުރާ ޤުރުއާން މުދައްރިސުކަމުގެ ޑިގުރީ ކޯހެއް ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ޤުރްއާން ކިޔަވާދޭ މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި މިފެށި ކޯހަކީ 4 އަހަރުގެ ކޯހެކެވެ.