ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގައި މަދުވެގެން 2 ޖަމާޢަތްތެރިން ހަމަކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަޙްމަދު ޒިޔާދުގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން މަރްކަޒުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޚާއްޞަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިޕްރޮގްރާމުގައި 2016 ވަނަ އަހަރު 65 ޖަމާޢަތްތެރިން ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިއަހަރު މިހާތަނަށް 65 ޖަމާޢަތތެރިން ތަމްރީނު ކޮށް، ޖުމްލަ 130 ބައިވެރިން ތަމްރީނުކޮށް ސެޓްފިކެޓާއި ޖަމާޢަތްތެރިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައި ވެއެވެ.